TH  |  EN

ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวสำหรับเยาวชนสถานพินิจฯ : จัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์

ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวสำหรับเยาวชนสถานพินิจฯ : จัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์     มูลนิธิฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวสำหรับเยาวชนสถานพินิจฯ : จัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์” ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เพื่อให้คำปรึกษาให้เยาวชนได้จัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยบอร์ด KidBright ของตนเอง เพื่อเข้าร่วมประกวดในงาน Show & Share 2022: สมองกลฝังตัว โดยมีเยาวชนและครูที่เข้าอบรมจำนวน 50 คน จากศูนย์ฝึกฯ 8 แห่ง คือ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จ.ราชบุรี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต7 จ.เชียงใหม่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต6 จ.นครสวรรค์ โดยภายหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์อย่างง่ายด้วยบอร์ด KidBright ของตนเองและสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงงาน แล้วให้เยาวชนนำโครงงานคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประกวดในงาน Show & Share 2022: สมองกลฝังตัว ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีสร้างชิ้นงาน ตามแนว Constructionism” ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีสร้างชิ้นงาน ตามแนว Constructionism และแนะนำแหล่งข้อมูลเพื่อสามารถศึกษาเพิ่มเติมผ่านระบบ MOOC ตลอดจนเผยแพร่ ถ่ายทอดกิจกรรมด้านการประยุกต์ใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าอบรมรวม 200 คน ประกอบด้วย ครู 82 คนจาก 49 โรงเรียน นักศึกษา 114 คนจาก 1 มหาวิทยาลัย และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3 คนจาก 2 มหาวิทยาลัย และศึกษานิเทศ 1 คน facebook | คลิก

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีสร้างชิ้นงาน ตามแนว Constructionism” ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีสร้างชิ้นงาน ตามแนว Constructionism และแนะนำแหล่งข้อมูลเพื่อสามารถศึกษาเพิ่มเติมผ่านระบบ MOOC ตลอดจนเผยแพร่ ถ่ายทอดกิจกรรมด้านการประยุกต์ใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าอบรมรวม 115 คน ประกอบด้วย ครู 94 คนจาก 66 โรงเรียน นักศึกษา 21 คนจาก 1 มหาวิทยาลัย facebook | คลิก  

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ด้วยโครงการฯ ม.ราชภัฏสงขลา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ด้วยโครงการฯ ม.ราชภัฏสงขลา     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีสร้างชิ้นงาน ตามแนว Constructionism” ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีสร้างชิ้นงาน ตามแนว Constructionism และแนะนำแหล่งข้อมูลเพื่อสามารถศึกษาเพิ่มเติมผ่านระบบ MOOC ตลอดจนเผยแพร่ ถ่ายทอดกิจกรรมด้านการประยุกต์ใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าอบรมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เตรียมออกฝึกสอน รวม 166 คน. จาก 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาปฐมวัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาสังคม และสาขาวิชาพละศึกษา facebook | คลิก    

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมัลติมีเดียเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเด็กในรพ.”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมัลติมีเดียเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเด็กในโรงพยาบาล” VDO การอบรมย้อนหลัง รุ่นที่ 1  วันที่ 23 พฤภาคม 2565  คลิก วันที่ 24 พฤภาคม 2565  คลิก วันที่ 25 พฤภาคม 2565  คลิก VDO การอบรมย้อนหลัง รุ่นที่ 2  วันที่ 31 พฤภาคม 2565  คลิก  วันที่ 1 มิถุนายน 2565  คลิก วันที่ 2 มิถุนายน 2565  คลิก VDO การอบรมย้อนหลัง รุ่นที่ 3  วันที่ 6 มิถุนายน 2565  คลิก วันที่ 7 มิถุนายน 2565  คลิก วันที่ 8 มิถุนายน 2565  คลิก

“ค่าย 2 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวและสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D-printer ประจำปี2565

“ค่าย 1 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวและสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D-printer ประจำปี2565 วันที่ 29 กรกฎาคม 2565ห้องนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  | VDOห้องนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย  | VDO วันที่ 30 กรกฎาคม 2565ห้องนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  | VDOห้องนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย  | VDO วันที่ 31 กรกฎาคม 2565ห้องนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  | VDOห้องนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย  | VDO วันที่ 1 สิงหาคม 2565ห้องนักรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  | VDOห้องนักรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย  | VDO

อบรมโครงงานด้านวิทยาการคำนวณผ่านสร้างสรรค์และพัฒนาเกมด้วยภาษา Python ครั้งที่ 2

อบรมโครงงานด้านวิทยาการคำนวณผ่านสร้างสรรค์และพัฒนาเกมด้วยภาษา Python ครั้งที่ 2 ดูการอบรมย้อนหลัง วัน 14 ธันวาคม 2565 | ep1/4  | ep2/4  |  ep3/4  |  ep4/4 |  เอกสารประกอบการอบรมดูการอบรมย้อนหลัง วัน 15 ธันวาคม 2565 |  ep1/4  | ep2/4  |  ep3/4  |    เอกสารประกอบการอบรมดูการอบรมย้อนหลัง วัน 16 ธันวาคม 2565