TH  |  EN

โครงงานทางม้าลายอัจฉริยะ ( Smart crosswalk )

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) ทางม้าลายอัจฉริยะ ( Smart crosswalk)โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้จัดทำเด็กชายดนัย เพิ่มทรัพย์เด็กชายณัฐภูมิ นพประเสริฐเด็กชายปิยพัทธ์ กติกา ครูที่ปรึกษานางสาวตติยา เตชานุเคราะห์นายทรงวิทย์ บุญภา

โครงงาน AI ตรวจสอบทะเบียนรถ ภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงาน AI ตรวจสอบทะเบียนรถ ภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย AI Check car registration Rajaprajanugroh 27 Nong khai ผู้จัดทำ นายศิรสิทธิ์ ทองพันลำ นางสาวชุติกาญจน์ โป๊ะประนม เด็กหญิงจริภิญญา ผ่านแสนเสาร์ ครูที่ปรึกษา นางสาวรุ่งนภา นาบง นายนวภพ เชื้อคำเพ็ง

โครงงานเครื่องวัดพื้นที่ต่างระดับสําหรับผู้ที่ใช้วีลแชร์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานเครื่องวัดพื้นที่ต่างระดับสําหรับผู้ที่ใช้วีลแชร์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น ผู้จัดทำ นายบุญพิทักษ์ สายสุวรรณ นางสาวเรวดี ฝาชัยภูมิ นายศุภวัฒน์ พรมทา ครูที่ปรึกษา นายชาญสิปป์ ศิลารัตน์ นายวสิษฐ์พล ชมพูวงศ์

โครงงานราวตากผ้า โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จังหวัดปัตตานี

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานราวตากผ้า โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จังหวัดปัตตานี ผู้จัดทำ เด็กหญิงยาสมีน สามะอาลี เด็กหญิงนัจญวา เจะสนิ นางสาวฟาเดียร์ เบญจลักษ์ ครูที่ปรึกษา นางสาวนูรฮูดา นิเส็น นางสาวอาอีเสาะ โตะโยะ

โครงงานเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โรงเรียนบากงพิทยา จ.ปัตตานี

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โรงเรียนบากงพิทยา ปัตตานี ผู้จัดทำ เด็กหญิงนุรไลลา มะและ เด็กหญิงฟิรดาวส์ แซแมะแล เด็กหญิงนีอามีย์ สาเมาะ ครูที่ปรึกษา นางสาวฮาสือนะ แบเฮง นางสาวนูรียะ อามะ

โครงงานหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติโรงเรียน พีระยานาวินคลองหินวิทยา จังหวัด ปัตตานี ผู้จัดทำเด็กชาย ชัยฟีต้า เจ๊ะเละเด็กชาย อัคมาร์ หมัดหมานนาย ฮาริส มังสมาน ครูที่ปรึกษานายซุลกิฟลี หัดมัด นางสาวอาอีเสาะ โตะโยะ https://www.youtube.com/watch?v=ZkCOmTXZtcA

โครงงานไม้กั้นเปิด – ปิดอัตโนมัติ โดยใช้ระบบสแกนใบหน้า โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จ.แม่ฮ่องสอน

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานไม้กั้นเปิด – ปิด โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จ.แม่ฮ่องสอน ผู้จัดทำ เด็กหญิงจิตสุภา อ่อนเกษ เด็กหญิง พีรีย์ญา ถาแก้ว นายธนรักษ์ คำมาลา ครูที่ปรึกษา นายจิรันดร เองศิลป์

โครงงานระบบป้องกันอัคคีภัยในวัด โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา จ.ศรีสะเกษ

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานระบบป้องกันอัคคีภัยในวัด โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา จ.ศรีสะเกษ ผู้จัดทำ สามเณรธวัชชัย ดวงดี สามเณรธนกฤต เขียวขำ สามเณรธนวัฒน์ ยาเสร็จ ครูที่ปรึกษา นายสิทธิพล หงษ์ฒณีย์

โครงงานระบบเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Arduino ระบบ AI โรงเรียนต้นตันหยง จังหวัดนราธิวาส

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานระบบเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Arduino ระบบ AI โรงเรียนต้นตันหยง จังหวัดนราธิวาส ผู้จัดทำ เด็กหญิงอาฟนาญ ตาเย๊ะ เด็กหญิงอิบตีซาม ยูโซ๊ะปลูกา เด็กหญิงนัซมี เวซีลา ครูที่ปรึกษา นางสาวนูรฮันนะห์ อุมา นางสาวคอรีเย๊าะ วามะ

โครงงานระบบไม้กั้นรถยนต์อัจฉริยะด้วยบอร์ด KidBright โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานระบบไม้กั้นรถยนต์อัจฉริยะด้วยบอร์ด KidBright โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร ผู้จัดทำ เด็กชายธวัชพล ศีลธรรม เด็กชายภวัต น้อยดี เด็กหญิงรัตติกานต์ อินทร์คง ครูที่ปรึกษา นายธีรนัย แซ่โหงว นางสาวปัทมา ยังธิคุณ