TH  |  EN

โครงงานอุปกรณ์วิเคราะห์แจ้งเตือนและป้องกันการลักลอบตัดไม้เศรษฐกิจ โดยผ่านระบบ GSM900 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 จ.ร้อยเอ็ด

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม (ม.ปลาย) โครงงานอุปกรณ์วิเคราะห์แจ้งเตือนและป้องกันการลักลอบตัดไม้เศรษฐกิจ โดยผ่านระบบ GSM900 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 จ.ร้อยเอ็ด ผู้จัดทำ นางสาววันวิสาข์ จันทร์มี นางสาวทอสิริ นิลวัลย์ ครูที่ปรึกษา นายคมกริช บุตรอุดม นางสาวฐิติมา ผ่องแผ้ว

โครงงานอุปกรณ์วิเคราะห์และแจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัยในผืนป่า ผ่านระบบ GSM900 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 ร้อยเอ็ด

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม (ม.ปลาย) โครงงานอุปกรณ์วิเคราะห์และแจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัยในผืนป่า ผ่านระบบ GSM900 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 ร้อยเอ็ด ผู้จัดทำ นางสาวสุภัทรา แซงสว่าง เด็กชายธิศร วงศ์โชคชัยปิติ ครูที่ปรึกษา นายคมกริช บุตรอุดม นางสาวฐิติมา ผ่องแผ้ว

โครงงานห้องอัจฉริยะ Smart Room โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม (ม.ปลาย) โครงงานห้องอัจฉริยะ Smart Room โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ผู้จัดทำ เด็กชายวรพจน์ ชื่นแสน นายธนกฤต แสงจัง นางสาววิลัย แซ่ว่าง ครูที่ปรึกษา นายทัศวรรษ อุดไชย นางสาวกัญพิชชาพร ดวงดี

โครงงานถังขยะอัจฉริยะ (Smart Bin) โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา (มูลนิธิชัยพัฒนา) จ.นครปฐม

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม (ม.ปลาย) โครงงานถังขยะอัจฉริยะ (Smart Bin) โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา (มูลนิธิชัยพัฒนา) จ.นครปฐม ผู้จัดทำ เด็กชายพิชิตชัย แซ่ลิ้ม เด็กชายชนันพัฒน์ ตรีเดชา เด็กหญิงภัทรกันย์ เหลืองโสภากร ครูที่ปรึกษา นางสาวอมรรัตน์ มีสวนนิล นายประสิทธิ์พร มาตรพรหม

โครงงานถังขยะแยกขยะอัจฉริยะ (Smart trash) โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม (ม.ปลาย) โครงงานถังขยะแยกขยะอัจฉริยะ (Smart trash) โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) จังหวัด กรุงเทพมหานคร ผู้จัดทำ เด็กหญิงฐานิดา ศิลประเสริฐ เด็กชายชนกันต์ รากะสง เด็กชายพงษ์ปกรณ์ ปลื้มสระไชย ครูที่ปรึกษา นายศตวรรษ เหล่าราช นางสาวสายพิณ ทองเกื้อ นางสาวจันทร์จิรา กลับหน่วง