TH  |  EN

โครงงานโครงงานระบบควบคุมน้ำอัจฉริยะ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานโครงงานระบบควบคุมน้ำอัจฉริยะ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้จัดทำนายธนาธาน เหล่าเพชรนางสาววิลาสินี แซ่หล่อ ครูที่ปรึกษานางสาวจันทร์จิรา พุทธเจริญนายเวทางค์ มาเพชร https://youtu.be/SBJyVLh9EMQ

โครงงานการสร้างอุปกรณ์วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปลูกผักบุ้งจีนใบไผ่ด้วยเทคโนโลยี Smart Farm โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานการสร้างอุปกรณ์วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปลูกผักบุ้งจีนใบไผ่ด้วยเทคโนโลยี Smart Farmโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้จัดทำนายกฤษณ นวานุชนายเจษฎา ศักดามินทร์นายเอกพล เอกศิริ ครูที่ปรึกษานายคมกริช บุตรอุดมนางสาวฐิติมา ผ่องแผ้ว https://www.youtube.com/watch?si=p90BrKf3Ep7aUc-4&v=agGqbn4WK5I&feature=youtu.be

โครงงานเครื่องรดน้ำผักอัตโนมัติด้วยเทคนิคAI โรงเรียนวัดไผ่ด้า แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานเครื่องรดน้ำผักอัตโนมัติด้วยเทคนิคAIโรงเรียนวัดไผ่ด้า แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี ผู้จัดทำสามเณรกฤตณัฐ กัลยาณมงคลสามเณรศุภลวัฒน์ สุขมั่นสามเณรปริญธัช นามกันยา ครูที่ปรึกษานางสาวพนิดา เล้าประเสริฐ https://www.youtube.com/watch?v=mV11XXG3XQQ

โครงงานการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักในกระถางสวนผักแนวตั้งและสวนผักแนวราบ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จังหวัดปัตตานี

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)  โครงงานการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักในกระถางสวนผักแนวตั้งและสวนผักแนวราบโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จังหวัดปัตตานี ผู้จัดทำนายฟาอิส มามะนายมูฮำหมัดฮัมดี มูนะนางสาวฟาฏีนา โซ๊ะดาแล ครูที่ปรึกษานางสาวอาอีเสาะ โตะโยะ https://youtu.be/oj1-mbHbLDk?si=bMq8MFbkTr-UicVN

โครงงานบ้านจิ้งหรีด IOT โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย) โครงงานบ้านจิ้งหรีด IOTโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน ผู้จัดทำนางสาววรรณธิดา ราชรักษานางสาวพนิดา บุญชาวนานางสาวเอื้อการย์ อาวาท ครูที่ปรึกษานางดวงพร สุจันทร์นายสิงห์ สุจันทร์ https://www.youtube.com/watch?v=upG9_N5PiIM

โครงงาน CAPSICRESCO โรงเรียนราชินี จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย) โครงงาน CAPSICRESCOโรงเรียนราชินี จังหวัด กรุงเทพมหานคร ผู้จัดทำนางสาววรันธร คุณรัตนสิรินางสาวณฐมน จันทร์ศิริศรีนางสาวเรณุกา ชูสิงห์แค ครูที่ปรึกษานายอภิชาติ อินทนิน  https://youtu.be/pIkgzX0jScE?si=ybm5oFCcfrn6zJ8I

โครงงานการตรวจสอบ ควบคุมความชื้น, ค่า pH และระดับสารอาหารในดินของการปลูกทุเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย) โครงงานการตรวจสอบ ควบคุมความชื้น, ค่า pH และระดับสารอาหารในดินของการปลูกทุเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร ผู้จัดทำนายราชพฤกษ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยานางสาวพิชญาภา ตุมรนายณัฐภัทร เเสงเงิน ครูที่ปรึกษานายธีรนัย แซ่โหงวนางสาววลัยลักษณ์ ฉิมพลี https://youtu.be/G4Qz_1yZ0IE

โครงงานโรงเห็ดอัจฉริยะ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จ.ชัยนาท

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น) โครงงานโรงเห็ดอัจฉริยะโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จังหวัดชัยนาท ผู้จัดทำเด็กหญิงแพรวา สุรัตนศิลป์เด็กชายเสฏฐวุฒิ เผือกเฟื่อง ครูที่ปรึกษานางสาวณัฐฐาพร เนียมทองนายเลิศศักดิ์ กาจหาญ https://youtu.be/wnXgo_F7WpA