TH  |  EN

โครงงานน้องซูซี่ยินดีต้อนรับ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานน้องซูซี่ยินดีต้อนรับ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ผู้จัดทำนายกุมภา ศรีศิรินายวีระพัฒน์ คล้ายสุบรรณนายสุรัตน์ ถาบุญเรือง ครูที่ปรึกษานายธนชัย นพวัฒน์นางสาวนวลชนก นิลขำ https://www.youtube.com/watch?v=xtF1F1vDNSw

โครงงานกล่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ AI Smart Control โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)  โครงงานกล่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ AI Smart Control โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้จัดทำ นายเอกพล ลักษณาการ นายทีโอ๊ะ คีรีรัตนไพบูลย์ นางสาวชลธิชา หม่อโป๊ะกู่ ครูที่ปรึกษา นายสืบศักดิ์ จอมธรรม นางสาวธัญทิพย์ จันทร์มะโน

โครงงาน smart city โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงาน smart cityโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น ผู้จัดทำนายทรงฤทธิ์ พิลาสันต์นายพงษ์เพชร ไตรพิมพ์นายศุภโชค ขวัญโพก ครูที่ปรึกษานายวิชยุตม์ ชัยมนตรีนางสาวสุกัญญา ลาบัวสาร https://youtu.be/oKkgVu9x5vw

โครงงานรถดับเพลิงขนาดเล็ก โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานรถดับเพลิงขนาดเล็กโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี ผู้จัดทำสามเณรสุทิน สวงโทสามเณรธนดล ภูมิศาสตร์สามเณรยุทะการ อุดมศรี ครูที่ปรึกษานายพีรภัทร์ ตรงดี https://www.youtube.com/watch?v=j1AqeuZD0wA

โครงงานระบบล็อคประตูด้วยกล้องสแกนหน้าใน โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานระบบล็อคประตูด้วยกล้องสแกนหน้าใน โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ ผู้จัดทำ สามเณรมงคล เนาวรัตน์ สามเณรธนกร นิลเพชร ครูที่ปรึกษา นายศิวรรจน์ สวัจฉัตว์

โครงงาน Face Scan Of Phonphisai RPK.27 ระบบวิเคราะห์ใบหน้าหอพักโพนพิสัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงาน Face Scan Of Phonphisai RPK.27 ระบบวิเคราะห์ใบหน้าหอพักโพนพิสัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย ผู้จัดทำนายรัฐภูมิ ปวนสายนายธีระพงษ์ ไข่สังข์นางสาวนภัทร เทพสนธิ ครูที่ปรึกษานางสาวรุ่งนภา นาบง https://www.youtube.com/watch?v=s5BzIWpvUaM

SC19 โครงงานถังขยะอัจฉริยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานถังขยะอัจฉริยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้จัดทำ นายสุรเชษฐ์ จานิกร นางสาวนนท์ฐนาถ แถวจันทึก นางสาวฐิตาภา ฉิมภาลี ครูที่ปรึกษา นางณุชรี อ่อนน้ำคำ นายทวีวัฒน์ มธุรส

โครงงานเรื่องประตูอัตโนมัติโดย Microbit (Automaic door by microbit) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานประตูอัตโนมัติโดย Microbit (Automaic door by microbit) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่ ผู้จัดทำ นางสาวนิชาดา โกยทา นางสาวอรนุช ยะป่า นายนราวิชญ์ เจริญสุข ครูที่ปรึกษา นางสาวฐิรญา ทะนันชัย นางสาวอภิสรา คำฟู

โครงงานเสื้อชูชีพอัจฉริยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย) โครงงานเสื้อชูชีพอัจฉริยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สกลนคร ผู้จัดทำนางสาวพวงทิพย์ ปัจฉิมเกลี้ยงนางสาวเอิญทิตา ใสสดนางสาวเสาวภา โซดา ครูที่ปรึกษานายกิตติภัฏ กมลานันทวงศ์ https://www.youtube.com/watch?v=B2GShCRBE3U

โครงงานกรงอนุบาลสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานกรงอนุบาลสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จ. ปัตตานี ผู้จัดทำนายณิบาซิล เย็งนายซอฟาอีย์ เบ็ญอิสมาแอลนางสาวอานีส ฮูลูสาและ ครูที่ปรึกษานายประเสริฐ อะหมัด https://www.youtube.com/watch?v=NBsFqPYcXxU