TH  |  EN

โครงงานเครื่องกวาดฝุ่นอัจฉริยะ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคุณวิทยา จ.ศรีสะเกษ

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานเครื่องกวาดฝุ่นอัจฉริยะโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคุณวิทยา จ.ศรีสะเกษ ผู้จัดทำพระพันธกานต์ จิตมั่นสามเณรวัชรศิลป์ บุญโสม ครูที่ปรึกษานางสาวอริยา พิมเทพ https://youtu.be/ME4XK0annNM?si=FAXnHXyixBZvoP-m

โครงงานเรื่อง Road Safer Life Saver โรงเรียนราชินี จ.กรุงเทพมหานคร

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานเรื่อง Road Safer Life Saverโรงเรียนราชินี จ.กรุงเทพมหานคร ผู้จัดทำนางสาวภรภัทร พันธ์เจริญนางสาวพิชานันต์ อิทธิไพสิฐพันธุ์นางสาวพรปวีณ์ ศรุติกิตติเสถียร ครูที่ปรึกษานางสาวพัชนี สหสิทธิวัฒน์   https://youtu.be/dNGruOAVGBk?si=B5Gw7NXj_Ix9_AQS

โครงงานพัดลมอัจฉริยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานพัดลมอัจฉริยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน ผู้จัดทำ นางสาววิลาสินี แซ่ผ่าน นางสาวจิรวดี แซ่เติ๋น นางสาววิภาพร สกุลโอฬาร ครูที่ปรึกษา นายสิงห์ สุจันทร์ นางกัลยาณี ด้วงสุวรรณ์  

โครงงานเครื่องวัดขี้ยางพาราด้วยระบบ AI โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย) โครงงานเครื่องวัดขี้ยางพาราด้วยระบบ AIโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ ผู้จัดทำนายปฏิพล บุญชูนางสาวฉัตรมล โคตวงษานางสาวกนกพร อุดมศรี ครูที่ปรึกษานายพัทธดนย์ กันธะรสนางสาวเสาวภา โสดา/p>   https://www.youtube.com/watch?v=NuzzNBWB9GQ

โครงงานระบบนับจำนวนและแจ้งเตือนเด็กติดภายในรถโดยสาร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานระบบนับจำนวนและแจ้งเตือนเด็กติดภายในรถโดยสาร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร ผู้จัดทำ นายพงศกร เหน็บชัด นายพงศกร ชูชมกลิ่น นายอนุวัฒน์ สุขาทิพย์ ครูที่ปรึกษา นายธีรนัย แซ่โหงว นางสาววลัยลักษณ์ ฉิมพลี

โครงงานระบบกรองอากาศอัจฉริยะ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จ.แม่ฮ่องสอน

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงาน ระบบกรองอากาศอัจฉริยะ Smart air filter system โรงเรียนสบเมยวิทยาคม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้จัดทำ นางสาวนันท์นภัส บุญใหญ่ นางสาวชนินาถ มะโน นายพรชัย ต้าวพรม ครูที่ปรึกษา นายจิรันดร เองศิลป์ นางสาวสวิชญา ทิพย์ประเสริฐ

โครงงานตู้ยา Search โอสถ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานตู้ยา Search โอสถ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้จัดทำ นายวิสุทธ์ ณ พัทลุง นายจักรพงศ์ ศรีชาย นางสาวณัฐวศาศิณีไพศรีรัตน์ ครูที่ปรึกษา นายนพดล สุทธิมา นางสาวสุกัญญา อุพัมมา