TH  |  EN

โครงงาน smart city โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงาน smart cityโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น ผู้จัดทำนายทรงฤทธิ์ พิลาสันต์นายพงษ์เพชร ไตรพิมพ์นายศุภโชค ขวัญโพก ครูที่ปรึกษานายวิชยุตม์ ชัยมนตรีนางสาวสุกัญญา ลาบัวสาร https://youtu.be/oKkgVu9x5vw

โครงงานรถดับเพลิงขนาดเล็ก โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานรถดับเพลิงขนาดเล็กโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี ผู้จัดทำสามเณรสุทิน สวงโทสามเณรธนดล ภูมิศาสตร์สามเณรยุทะการ อุดมศรี ครูที่ปรึกษานายพีรภัทร์ ตรงดี https://www.youtube.com/watch?v=j1AqeuZD0wA

โครงงานระบบลานจอดรถอัจฉริยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานระบบลานจอดรถอัจฉริยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน ผู้จัดทำ นายภานุวัฒน์ คำจันทร์ นางสาวฉันทิศา สกลโอฬาร ครูที่ปรึกษา นางดวงพร สุจันทร์ นางกัลยาณี ด้วงสุวรรณ์ https://www.youtube.com/watch?v=TaCisMlXBeU

โครงงานระบบส่งหลักฐานการเข้าเรียนด้วยใบหน้า ผ่านไลน์กลุ่มผู้ปกครอง โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา ศรีสะเกษ

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานระบบส่งหลักฐานการเข้าเรียนด้วยใบหน้า ผ่านไลน์กลุ่มผู้ปกครอง โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ ผู้จัดทำ สามเณรธนาชัย แก่นแก่ว สามเณรกรวีร์ ชัยวงษา ครูที่ปรึกษา นางสาวสุนินาท พุฒจันทร์ https://youtu.be/IQ3AuqsLtc0?si=PxOlwfAo3jTWL5xa

โครงงานระบบล็อคประตูด้วยกล้องสแกนหน้าใน โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานระบบล็อคประตูด้วยกล้องสแกนหน้าใน โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ ผู้จัดทำ สามเณรมงคล เนาวรัตน์ สามเณรธนกร นิลเพชร ครูที่ปรึกษา นายศิวรรจน์ สวัจฉัตว์

โครงงาน Face Scan Of Phonphisai RPK.27 ระบบวิเคราะห์ใบหน้าหอพักโพนพิสัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงาน Face Scan Of Phonphisai RPK.27 ระบบวิเคราะห์ใบหน้าหอพักโพนพิสัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย ผู้จัดทำนายรัฐภูมิ ปวนสายนายธีระพงษ์ ไข่สังข์นางสาวนภัทร เทพสนธิ ครูที่ปรึกษานางสาวรุ่งนภา นาบง https://www.youtube.com/watch?v=s5BzIWpvUaM

โครงงานเครื่องนับจำนวนสินค้าคงคลังด้วยเทคนิคการจำแนกภาพ Product Counting Machine โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานเครื่องนับจำนวนสินค้าคงคลังด้วยเทคนิคการจำแนกภาพ Product Counting Machineโรงเรียนปรางค์กู่วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ ผู้จัดทำสามเณรนิธิพัฒน์ บัวเขียวสามเณรณัฐกร แสงมาศสามเณรพีรภาส วิเศษชาติ ครูที่ปรึกษาพระสุรชัย อโรคานายสถาพร บุตตัสสะ https://www.youtube.com/watch?v=P0DiNM2JIcg

SC19 โครงงานถังขยะอัจฉริยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานถังขยะอัจฉริยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้จัดทำ นายสุรเชษฐ์ จานิกร นางสาวนนท์ฐนาถ แถวจันทึก นางสาวฐิตาภา ฉิมภาลี ครูที่ปรึกษา นางณุชรี อ่อนน้ำคำ นายทวีวัฒน์ มธุรส

โครงงานเครื่องคัดแยกกระดาษด้วย AI โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานเครื่องคัดแยกกระดาษด้วย AI โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้จัดทำ นายสุตนันท์ ตุยาใส นายโรเบิร์ต ประกิจรัมย์ นายเกียรติโชติ นาโท ครูที่ปรึกษา นางณุชรี อ่อนน้ำคำ นายทวีวัฒน์ มธุรส

โครงงานเรื่องประตูอัตโนมัติโดย Microbit (Automaic door by microbit) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานประตูอัตโนมัติโดย Microbit (Automaic door by microbit) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่ ผู้จัดทำ นางสาวนิชาดา โกยทา นางสาวอรนุช ยะป่า นายนราวิชญ์ เจริญสุข ครูที่ปรึกษา นางสาวฐิรญา ทะนันชัย นางสาวอภิสรา คำฟู