TH  |  EN

โครงงานการปลูกผักแบบไร้ดิน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จ.แพร่

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานการปลูกผักแบบไร้ดินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จ.แพร่ ผู้จัดทำนายธวัช แสนหางนางสาวปิยพร ใจยุนางสาวพิจิตตรา จอมฟ้า ครูที่ปรึกษานางสาวศศิธร รัตนชมภูนางสาววราภรณ์ ทะนันไชย https://www.youtube.com/watch?v=fF9uG2JsPeg

โครงงานตู้เพาะเลี้ยงเห็ดแครง โรงเรียนต้นตันหยง จังหวัดนราธิวาส

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานตู้เพาะเลี้ยงเห็ดแครงโรงเรียนต้นตันหยง จังหวัดนราธิวาสร ผู้จัดทำนางสาวอัยร์นา อีแตบูละนางสาวอารีนา ตันหยงมัสนางสาววีดาด หะยีดาโอะ ครูที่ปรึกษานางสาวบารียะห์ เจ๊ะแล๊ะ https://www.youtube.com/watch?v=pFsLHjzlk3Y

โครงงานระบบนับจำนวนและแจ้งเตือนเด็กติดภายในรถโดยสาร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานระบบนับจำนวนและแจ้งเตือนเด็กติดภายในรถโดยสาร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร ผู้จัดทำ นายพงศกร เหน็บชัด นายพงศกร ชูชมกลิ่น นายอนุวัฒน์ สุขาทิพย์ ครูที่ปรึกษา นายธีรนัย แซ่โหงว นางสาววลัยลักษณ์ ฉิมพลี

โครงงาน AI ผู้ช่วยรักษาความปลอดภัย (RPG48 AI Security) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงาน AI ผู้ช่วยรักษาความปลอดภัย (RPG48 AI Security)โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี ผู้จัดทำนายเกียรติศักดิ์ อาจดีนางสาวสุพัชฌาย์ คงใดนางสาวปนัดดา หงษ์ทอง ครูที่ปรึกษานายสิรวิชญ์ ษรจันทร์ศรีนางสาวเบญจวรรณ สังวัง https://youtu.be/80zzdaePA-4

โครงงานดวงตาที่สามเตือนภัยในที่เปลี่ยว โรงเรียนราชินี จังหวัด กทม.

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานดวงตาที่สามเตือนภัยในที่เปลี่ยวโรงเรียนราชินี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้จัดทำนางสาวภากมล สุอุทัยนางสาวสิริยากรณ์ ฉัตรแก้วนางสาวภัควลัญพญ์ หาญพงษ์ธรรม ครูที่ปรึกษานายอภิชาติ อินทนิน https://www.youtube.com/watch?v=y_UO42oYCis

โครงงานระบบกรองอากาศอัจฉริยะ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จ.แม่ฮ่องสอน

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงาน ระบบกรองอากาศอัจฉริยะ Smart air filter system โรงเรียนสบเมยวิทยาคม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้จัดทำ นางสาวนันท์นภัส บุญใหญ่ นางสาวชนินาถ มะโน นายพรชัย ต้าวพรม ครูที่ปรึกษา นายจิรันดร เองศิลป์ นางสาวสวิชญา ทิพย์ประเสริฐ

โครงงานตู้ยา Search โอสถ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานตู้ยา Search โอสถ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้จัดทำ นายวิสุทธ์ ณ พัทลุง นายจักรพงศ์ ศรีชาย นางสาวณัฐวศาศิณีไพศรีรัตน์ ครูที่ปรึกษา นายนพดล สุทธิมา นางสาวสุกัญญา อุพัมมา

โครงงานเครื่องวัดค่า TDS ในน้ำเเบบพกพา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานเครื่องวัดค่า TDS ในน้ำเเบบพกพาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้จัดทำนายปัณณธร ผากองนางสาววิสสุตา พงษ์พรตนางสาวพิมพ์วิภา ณ พัทลุงครูที่ปรึกษานายนพดล สุทธิมานางสาวสุกัญญา อุพัมมา https://www.youtube.com/watch?v=hpzN9iSTxsQ

โครงงานโปรแกรมแปลภาษามือ โรงเรียนราชินี จ.กทม

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานโปรแกรมแปลภาษามือโรงเรียนราชินี จ.กทม ผู้จัดทำนางสาวนปภา กายอรุณสุทธิ์นางสาวเขมณิจ จันทร์ทอนนางสาวปรียนันท์ มูลวิริยกิจครูที่ปรึกษานางสาวพัชนี สหสิทธิวัฒน์