TH  |  EN

โครงงานดวงตาที่สามเตือนภัยในที่เปลี่ยว โรงเรียนราชินี จังหวัด กทม.

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานดวงตาที่สามเตือนภัยในที่เปลี่ยวโรงเรียนราชินี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้จัดทำนางสาวภากมล สุอุทัยนางสาวสิริยากรณ์ ฉัตรแก้วนางสาวภัควลัญพญ์ หาญพงษ์ธรรม ครูที่ปรึกษานายอภิชาติ อินทนิน https://www.youtube.com/watch?v=y_UO42oYCis

โครงงานระบบกรองอากาศอัจฉริยะ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จ.แม่ฮ่องสอน

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงาน ระบบกรองอากาศอัจฉริยะ Smart air filter system โรงเรียนสบเมยวิทยาคม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้จัดทำ นางสาวนันท์นภัส บุญใหญ่ นางสาวชนินาถ มะโน นายพรชัย ต้าวพรม ครูที่ปรึกษา นายจิรันดร เองศิลป์ นางสาวสวิชญา ทิพย์ประเสริฐ

โครงงานตู้ยา Search โอสถ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานตู้ยา Search โอสถ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้จัดทำ นายวิสุทธ์ ณ พัทลุง นายจักรพงศ์ ศรีชาย นางสาวณัฐวศาศิณีไพศรีรัตน์ ครูที่ปรึกษา นายนพดล สุทธิมา นางสาวสุกัญญา อุพัมมา

โครงงานเครื่องวัดค่า TDS ในน้ำเเบบพกพา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานเครื่องวัดค่า TDS ในน้ำเเบบพกพาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้จัดทำนายปัณณธร ผากองนางสาววิสสุตา พงษ์พรตนางสาวพิมพ์วิภา ณ พัทลุงครูที่ปรึกษานายนพดล สุทธิมานางสาวสุกัญญา อุพัมมา https://www.youtube.com/watch?v=hpzN9iSTxsQ

โครงงานสมาร์ทโฮม (Smart Home) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จ.ยโสธร

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม (ม.ปลาย) โครงงานสมาร์ทโฮม (Smart Home) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ผู้จัดทำ นายชินดนัย แก้ววิเศษ นายวารินทร์ แจ่มน้อย นายพงศ์ปกรณ์ ศิริจันโท ครูที่ปรึกษา นายธนากร ไชยยะ นายเศรษฐพงศ์ สุขจิต

โครงงานสมาร์ท ฟาร์ม (Smart Farm) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จ.ยโสธร

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม (ม.ปลาย) โครงงานสมาร์ท ฟาร์ม (Smart Farm) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ผู้จัดทำ นายอนันต์ยศ คำนาค นายจารุภัทร – นายณัฐภัทร ศรีวิเศษ ครูที่ปรึกษา นายธนากร ไชยยะ นายเศรษฐพงศ์ สุขจิต

โครงงานโปรแกรมแปลภาษามือ โรงเรียนราชินี จ.กทม

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานโปรแกรมแปลภาษามือโรงเรียนราชินี จ.กทม ผู้จัดทำนางสาวนปภา กายอรุณสุทธิ์นางสาวเขมณิจ จันทร์ทอนนางสาวปรียนันท์ มูลวิริยกิจครูที่ปรึกษานางสาวพัชนี สหสิทธิวัฒน์

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับเนคเทค สวทช. เสริมทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้เหล่าเยาวชนพิการทางการได้ยิน-บกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้วย KidBright AI Platform

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับเนคเทค สวทช. เสริมทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้เหล่าเยาวชนพิการทางการได้ยิน-บกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้วย KidBright AI Platform (21 พฤศจิกายน 2566) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี :ดร.พัชร์ลิตา ฉัตรวริศพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ด้านพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวแสดงความยินดี การปิดหลักสูตรการอบรมเชิงฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวด้วย KidBright AI Platform” ระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2566 ให้แก่คณะครูและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ในโรงเรียนนำร่องที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 โรงเรียน      ดร.พัชร์ลิตา ฉัตรวริศพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า ด้วยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และทโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสำนักประสานงานโครงการตามพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ … Read more

ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำนักวิจัยที่จะเดินทางไปปฏิบัติงาน และศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ณ ทวีปแอนตาร์กติก ประจำปี 2566 เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานพรก่อนออกเดินทาง

ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำนักวิจัยที่จะเดินทางไปปฏิบัติงาน และศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ณ ทวีปแอนตาร์กติก ประจำปี 2566 เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานพรก่อนออกเดินทาง https://youtu.be/LDWtUUsuR-o?si=HnRhM2KPDMaarqXP      วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำนักวิจัยที่จะเดินทางไปปฏิบัติงาน และศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ณ ทวีปแอนตาร์กติก ประจำปี 2566 เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานพรก่อนออกเดินทาง      สืบเนื่องจากโครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีมีความร่วมมือในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขั้วโลกด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โดยมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ของจีน (Chinese Arctic … Read more

ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้แทนประเทศสมาชิกการประชุมเรื่องวิทยาศาสตร์ขั้วโลกของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Asian Forum for Polar Sciences: AFoPS) เข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลรายงานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ขั้วโลกในอนาคต

ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้แทนประเทศสมาชิกการประชุมเรื่องวิทยาศาสตร์ขั้วโลกของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Asian Forum for Polar Sciences: AFoPS)เข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลรายงานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ขั้วโลกในอนาคต https://youtu.be/710XbTzCyXs      วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะผู้แทนประเทศสมาชิกการประชุมเรื่องวิทยาศาสตร์ขั้วโลกของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Asian Forum for Polar Sciences: AFoPS) เข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลรายงานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ขั้วโลกในอนาคต      สืบเนื่องจากโครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีมีความร่วมมือกับนานาชาติในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขั้วโลกด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมการรองรับสภาวะ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โดยประเทศไทยมีภาคีวิทยาศาสตร์ขั้วโลกประเทศไทย (Polar Science … Read more