TH  |  EN

SC27 โครงงานฟาร์มอัตโนมัติ โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานฟาร์มอัตโนมัติโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่ ผู้จัดทำสามเณรธนวัฒน์ ไชยวุฒิสามเณรสิทธิพร สิทธิ ครูที่ปรึกษานางสาววราภรณ์ ลือยศนางสาวรุ่งนภา หาญยุทธ https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=tkgS8sMDMr4&fbclid=IwAR08C9Q809Bf3sAT5GSe2XXwosLchEUusaBc9Zzi7dRjkBTx7CCwOHdKnTM 

โครงงานโรงเพาะพันธุ์เมล็ดพริกอัตโนมัติ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต จังหวัดน่าน

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น) โครงงานเครื่องแยกคัดแยกมะเขือเทศราชินี โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี ผู้จำทำโครงงาน สามเณรธนกร โพธิ์ปรึก สามเณรวิญญููู ฤทธิ์เนติกุล สามเณรสุทธิภัทร รักษา ครูที่ปรึกษา นางสาวรุ่งนภา หาญยุทธ นางสาววราภรณ์ ลือยศ  

โครงงาน smart city โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงาน smart cityโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น ผู้จัดทำนายทรงฤทธิ์ พิลาสันต์นายพงษ์เพชร ไตรพิมพ์นายศุภโชค ขวัญโพก ครูที่ปรึกษานายวิชยุตม์ ชัยมนตรีนางสาวสุกัญญา ลาบัวสาร https://youtu.be/oKkgVu9x5vw

โครงงานเครื่องวัดพื้นที่ต่างระดับสําหรับผู้ที่ใช้วีลแชร์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานเครื่องวัดพื้นที่ต่างระดับสําหรับผู้ที่ใช้วีลแชร์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น ผู้จัดทำ นายบุญพิทักษ์ สายสุวรรณ นางสาวเรวดี ฝาชัยภูมิ นายศุภวัฒน์ พรมทา ครูที่ปรึกษา นายชาญสิปป์ ศิลารัตน์ นายวสิษฐ์พล ชมพูวงศ์

โครงงานห้องอัจฉริยะ Smart Room โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม (ม.ปลาย) โครงงานห้องอัจฉริยะ Smart Room โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ผู้จัดทำ เด็กชายวรพจน์ ชื่นแสน นายธนกฤต แสงจัง นางสาววิลัย แซ่ว่าง ครูที่ปรึกษา นายทัศวรรษ อุดไชย นางสาวกัญพิชชาพร ดวงดี

โครงงานเครื่องตรวจในใบข้าว โรงเรียนวัดไผ่ดำแผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานเครื่องตรวจในใบข้าวโรงเรียนวัดไผ่ดำแผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี ผู้จัดทำสามเณรปารเมศ เปรมกระโทกสามเณรธนวัฒน์ ศรีหาพลสามเณรอนันต์ ต้องใจ ครูที่ปรึกษานายพีรภัทร์ ตรงดี https://www.youtube.com/watch?v=VMbCpbG1YAk

โครงงานรถดับเพลิงขนาดเล็ก โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานรถดับเพลิงขนาดเล็กโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี ผู้จัดทำสามเณรสุทิน สวงโทสามเณรธนดล ภูมิศาสตร์สามเณรยุทะการ อุดมศรี ครูที่ปรึกษานายพีรภัทร์ ตรงดี https://www.youtube.com/watch?v=j1AqeuZD0wA

โครงงานระบบลานจอดรถอัจฉริยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานระบบลานจอดรถอัจฉริยะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน ผู้จัดทำ นายภานุวัฒน์ คำจันทร์ นางสาวฉันทิศา สกลโอฬาร ครูที่ปรึกษา นางดวงพร สุจันทร์ นางกัลยาณี ด้วงสุวรรณ์ https://www.youtube.com/watch?v=TaCisMlXBeU

โครงงานระบบส่งหลักฐานการเข้าเรียนด้วยใบหน้า ผ่านไลน์กลุ่มผู้ปกครอง โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา ศรีสะเกษ

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานระบบส่งหลักฐานการเข้าเรียนด้วยใบหน้า ผ่านไลน์กลุ่มผู้ปกครอง โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ ผู้จัดทำ สามเณรธนาชัย แก่นแก่ว สามเณรกรวีร์ ชัยวงษา ครูที่ปรึกษา นางสาวสุนินาท พุฒจันทร์ https://youtu.be/IQ3AuqsLtc0?si=PxOlwfAo3jTWL5xa

SA27 โครงงานเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ เวอร์ชั่น 2 โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา จ.น่าน

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ เวอร์ชั่น 2โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา จ.น่าน ผู้จัดทำสามเณรภูวนัย สิทธิสามเณรวิศิษฎ์ อินต๊ะนาสามเณรชนัญญู ยะปัญญา ครูที่ปรึกษานางสาวศิวพร จิณะแสน https://youtu.be/7gQd332msfg?si=OxHyhoKeoOA8TNIS