TH  |  EN

โครงงานอุปกรณ์วิเคราะห์แจ้งเตือนและป้องกันการลักลอบตัดไม้เศรษฐกิจ โดยผ่านระบบ GSM900 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 จ.ร้อยเอ็ด

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม (ม.ปลาย) โครงงานอุปกรณ์วิเคราะห์แจ้งเตือนและป้องกันการลักลอบตัดไม้เศรษฐกิจ โดยผ่านระบบ GSM900 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 จ.ร้อยเอ็ด ผู้จัดทำ นางสาววันวิสาข์ จันทร์มี นางสาวทอสิริ นิลวัลย์ ครูที่ปรึกษา นายคมกริช บุตรอุดม นางสาวฐิติมา ผ่องแผ้ว

โครงงานกล่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ AI Smart Control โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)  โครงงานกล่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ AI Smart Control โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้จัดทำ นายเอกพล ลักษณาการ นายทีโอ๊ะ คีรีรัตนไพบูลย์ นางสาวชลธิชา หม่อโป๊ะกู่ ครูที่ปรึกษา นายสืบศักดิ์ จอมธรรม นางสาวธัญทิพย์ จันทร์มะโน

โครงงานระบบช่วยชีวิตอัจฉริยะ ด้วย AI (SOS AI : Save Our life Smart with AI) โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ จังหวัด กทม.

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)  โครงงานระบบช่วยชีวิตอัจฉริยะ ด้วย AI (SOS AI : Save Our life Smart with AI)โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ จังหวัด กทม. ผู้จัดทำนายจรุภัทร อิผาสุขนางสาวชนิดาภรณ์ มาตรวังแสงนางสาวอาภัสรา สูตรดำริห์วงศ์ ครูที่ปรึกษานางสาวพิชญา สุภาสวัสดิ์นางสาวกิตติยา จันดี https://youtu.be/4rhB7t2aKqw 

โครงงานโครงงานระบบควบคุมน้ำอัจฉริยะ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานโครงงานระบบควบคุมน้ำอัจฉริยะ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้จัดทำนายธนาธาน เหล่าเพชรนางสาววิลาสินี แซ่หล่อ ครูที่ปรึกษานางสาวจันทร์จิรา พุทธเจริญนายเวทางค์ มาเพชร https://youtu.be/SBJyVLh9EMQ

โครงงาน Smart Water Tank โรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)  โครงงาน Smart Water Tankโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้จัดทำนางสาวภัทรภรณ์ บังคมธรรมนายนรวิชญ์ สุใจนายเก่ง ลุงคำ ครูที่ปรึกษานายพงศ์ชัย เชยโตนายยงยุทธ คำอ้วน https://youtu.be/eFwNYp3IN2I 

โครงงานSWCM Smart Box By KIDBRIGHT โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงาน SWCM Smart Box By KIDBRIGHT โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ผู้จัดทำ นายแปะดา คีรีรัตนไพบูลย์ นายกฤษณะ พลาพล เด็กชายภานุมาส ธุระมาล ครูที่ปรึกษา นายทศพล พงษ์นิกร นางสาวกนกวรรณ จุ่มปี

โครงงานการพัฒนาโรงเรือนเพาะต้นอ่อนทานตะวันแบบอัตโนมัติด้วยบอร์ดคิดไบร์ท โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ จ.กทม

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น) โครงงานการพัฒนาโรงเรือนเพาะต้นอ่อนทานตะวันแบบอัตโนมัติด้วยบอร์ดคิดไบร์ทโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กทม ผู้จำทำโครงงานนางสาวอรรัมภา มาลัยหวลนางสาวกัญจนลักษณ์ นันทะเพ็ชรเด็กชายจิรัฏฐ์ มาเที่ยง ครูที่ปรึกษานางสาวพัชรินทร์ โกวิทนิธิกุลนางสาวพิชญา สุภาสวัสดิ์ https://youtu.be/cIoZ96VgcxQ

โครงงานอุปกรณ์วิเคราะห์และแจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัยในผืนป่า ผ่านระบบ GSM900 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 ร้อยเอ็ด

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม (ม.ปลาย) โครงงานอุปกรณ์วิเคราะห์และแจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัยในผืนป่า ผ่านระบบ GSM900 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 ร้อยเอ็ด ผู้จัดทำ นางสาวสุภัทรา แซงสว่าง เด็กชายธิศร วงศ์โชคชัยปิติ ครูที่ปรึกษา นายคมกริช บุตรอุดม นางสาวฐิติมา ผ่องแผ้ว

โครงงานการสร้างอุปกรณ์วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปลูกผักบุ้งจีนใบไผ่ด้วยเทคโนโลยี Smart Farm โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานการสร้างอุปกรณ์วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปลูกผักบุ้งจีนใบไผ่ด้วยเทคโนโลยี Smart Farmโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้จัดทำนายกฤษณ นวานุชนายเจษฎา ศักดามินทร์นายเอกพล เอกศิริ ครูที่ปรึกษานายคมกริช บุตรอุดมนางสาวฐิติมา ผ่องแผ้ว https://www.youtube.com/watch?si=p90BrKf3Ep7aUc-4&v=agGqbn4WK5I&feature=youtu.be

โครงงานระบบอัจฉริยะวัดอุณหภูมิและจดจำใบหน้าอัตโนมัติ Smart Detector โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

โครงการที่ส่งเข้าประกวด กิจกรรมประจำปี โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย) โครงงานระบบอัจฉริยะวัดอุณหภูมิและจดจำใบหน้าอัตโนมัติ Smart Detector โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ ผู้จัดทำ สามเณรอภิวัฒน์ บุญครอง สามเณรสุทธิเกียรติ ศิริวาริน สามเณรบวรชนก อรรถาฉาย ครูที่ปรึกษา นางสาวปวีณา จันทร์เพ็ง